356775-58-1

1,3,5-Benzenetricarbonitrile,2,4,6-tris[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethenyl]-